Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH cestovnej kancelárie V.V.I.P. Travel, s.r.o. Bratislava
I. Úvodné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných V.V.I.P. Travel, s.r.o. (ďalej len Všeobecné
podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom (ďalej iba
“obstarávateľ). Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluvy o
zájazde). Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a
súhlasí s nimi.
II. Vznik zmluvného vzťahu
Obstarávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo prostredníctvom
externých autorizovaných predajcov (CK, CA). Zmluva o zájazde medzi obstarávateľom a objednávateľom sa uzatvára
písomne a zmluvný vzťah vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy a jej
potvrdením zo strany obstarávateľa. Zmluva môže mať aj elektronickú podobu, ktorá je platne uzavretá aj v prípade,
že prihláška zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe e-mailom je preukázateľne
potvrdená obstarávateľom a doručená objednávateľovi. Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba.
Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov ostatných osôb na
zmluve uvedených ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje
zmluvu jej zákonný zástupca. Súčasťou zmluvy o zájazde je katalóg CK s podrobnými údajmi o zájazdoch, resp.
ponukové listy alebo iné informácie o službách, ktoré sú predmetom zmluvy o zájazde. V prípade, že údaje uvedené v
katalógu, dodatočných ponukách a zmluve sa rozchádzajú, záväznými sú údaje obsiahnuté v zmluve. Potvrdením
zmluvy o zájazde sa obstarávateľ objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v
súlade s dohodnutými podmienkami.
III. Cenové a platobné podmienky
Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi obstarávateľom a objednávateľom v zmluve o zájazde.
Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. Obstarávateľ má právo na zaplatenie ceny dosiaľ
objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
Obstarávateľ je oprávnenýpožadovaťzaplateniepreddavkovvovýškeminimálne50 % z dosiaľ objednaných služieb pri
podpise zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak a doplatok do 100 % ceny z dosiaľ
objednanýchslužiebjepovinnýuhradiťnajneskôrdo35dnípred začatím zájazdu. Ak objednávateľ uzavrie zmluvu o
zájazde v čase kratšom ako 35 dní pred začatím zájazdu, je povinný zaplatiť celú cenu zájazdu, t.j. dosiaľ objednaných
služieb pri podpise zmluvy. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom termíne, môže
obstarávateľ od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VIII. Všeobecných
podmienok. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb.
Ceny zájazdov sú kalkulované v EUR na základe cenových a daňových podmienok známych k 01.1.2018.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu, ak dôjde k zvýšeniu cien pohonných
hmôt o viac ako 5% a keď o viac ako 5%zdvihnú autobusové/letecké spoločnosti na pravidelných linkách
poplatky(prevádzkové, letiskové, servisné a iné poplatky), a to v miere zvýšených nákladov na dopravu. Obstarávateľ
oznámi zvýšenie ceny objednávateľovi písomne,najneskôr21dní pred začatím zájazdu. Platba za zájazd sa
uskutočňuje bankovým prevodom, hotovosťou alebo prostredníctvom bankových kariet, ak to predajné miesto
obstarávateľa umožňuje.

IV. Práva a povinnosti obstarávateľa
K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku V. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im
zodpovedajúce práva a povinnosti obstarávateľa. Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
Obstarávateľ nie je povinný poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených
služieb.
Obstarávateľ je povinný mať po celý čas predaja uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na
základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď obstarávateľ z dôvodu svojho
úpadku:
• neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto súčasťou
zájazdu • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
•nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade,
ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
Ak obstarávateľ neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ktorá je
súčasťou zájazdu, je povinná zabezpečiť ju organizačne, pričom finančné zabezpečenie dopravy poskytne poistiteľ. Ak
si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa
objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, príp. ubytovanie a
stravovanie zabezpečoval obstarávateľ.
Obstarávateľ je povinný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi podrobnejšie informácie a
potrebné doklady a to: ubytovací poukaz – voucher, na ktorom je presne uvedený rozsah ubytovacích i stravovacích
a ďalších služieb, informácie k doprave, ako aj meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo
zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a
ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu.
Obstarávateľ má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III.
V. Práva a povinnosti objednávateľa
K základným právam objednávateľa patrí:
1.právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;
2.právo vyžadovať od obstarávateľa informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a
zaplatených služieb: • termín začatia a ukončenia zájazdu•cena zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky
preddavkov•miesto pobytu•druh dopravného prostriedku, úroveň jeho vybavenosti• typ ubytovania, jeho poloha,
kategória a hlavné charakter. znaky stravovania•všeobecné údaje, týkajúce sa pasových a vízových povinností
občanov SR•rozsah a podmienky povinného zmluvného poistenia, výška poistného plnenia, podmienky na plnenie
nároku objednávateľa o poistiteľovi, s ktorým má obstarávateľ uzatvorené zákonné zmluvné poistenie•možnosť
uzatvoriť komplexné cestovné poistenie prostredníctvom obstarávateľa;
3.právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne
dohodnutých službách;
4.právo kedykoľvek pred začiatkom služieb odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom VIII. Týchto Všeobecných
podmienok;
5.právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VII. Týchto Všeobecných podmienok;
6.právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu (3dni pri 1-denných výletoch) ďalšie podrobné informácie,
ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú obstarávateľovi známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde
alebo v katalógu a cenníku v súlade s ods. 6 článku IV. Tieto písomné podrobné informácie – Pokyny na zájazd –
odovzdá obstarávateľ osobne vo svojej prevádzke, resp. posiela e-mailom (prípadne poštou na vyžiadanie klienta)
len na jednu adresu uvedenú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred začiatkom zájazdu objednávateľ ešte pokyny
na zájazd nemá, vo vlastnom záujme môže kontaktovať obstarávateľa (resp. CK, CA, kde si zájazd zakúpil), ktorý okamžite zjedná nápravu. V prípade objednania zájazdu v dobe kratšej ako 7 dní, obdrží objednávateľ potrebné
doklady neodkladne po celkovej úhrade zájazdu;
7.právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť obstarávateľovi, že sa namiesto neho zúčastní na zájazde iná osoba
uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť len v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu, po
uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľovi zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového
objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom
doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a
nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhrady nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou
objednávateľa vzniknú;
8.právo dostať spolu s cestovnou zmluvou aj doklad o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa pre prípad jej
úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje;
9. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii za podmienok
stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
K základným povinnostiam objednávateľa patrí povinnosť:
•poskytnúť obstarávateľovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb,
najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť všetky
potrebné doklady podľa požiadavky obstarávateľa; •prevziať si všetky doklady a pokyny na cestu. Účastníci zájazdu
sú povinní sa týmito pokynmi riadiť a dodržiavať stanovený program. Pokiaľ by účastník zájazdu svojim správaním
ohrozoval alebo narúšal priebeh alebo program zájazdu alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, môže
byť vylúčený z účasti na zájazde, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu nevyužitých služieb; •nahlásiť účasť
cudzích štátnych príslušníkov, títo si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt;
•zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. Týchto Všeobecných podmienok; •zabezpečiť u osôb do15rokov
sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje; •brať na
vedomie, že osoby mladšie ako 18 rokov môžu samostatne cestovať len so súhlasom zákonného zástupcu; g) mať u
seba platný cestovný doklad prípadne vízum, ak sa vyžaduje, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých
cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu; •pri vlastnej doprave
ku zájazdu zabezpečiť si potrebné doklady k cestám do zahraničia (napr. zelená karta, atď.); •bez zbytočného
odkladu oznamovať obstarávateľovi svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých
služieb; •splniť očkovacie príp. iné zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými
zdravotníckymi predpismi; •riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného povereného zástupcu obstarávateľa
a dodržiavať stanovený program; •počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku ostatných
účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo obstarávateľa.
K povinnostiam objednávateľa – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
•oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito Všeobecnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré obdrží
od obstarávateľa, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb•odovzdať obstarávateľovi menný zoznam
účastníkov zájazdu podľa jeho požiadaviek•zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov
zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.
VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu
Ak je obstarávateľ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi
zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.
Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia
zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť v stanovenej lehote obstarávateľovi.
Obstarávateľ má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi obstarávateľom a
objednávateľom, ak do 7 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu.
Minimálny počet účastníkov pre všetky autobusové zájazdy je stanovený na 30 účastníkov(pokiaľ v ponukových
materiáloch nie je uvedené inak). Pri leteckých skupinových zájazdoch na pravidelných linkách leteckých spoločností je stanovenie minim. počtu účastníkov zájazdu individuálne, najmenej však 10 osôb. Pri ostatných zájazdoch sa
minimálny počet účastníkov nestanovuje. Ak obstarávateľ zruší zájazd, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
objednávateľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr 7 dní pred odchodom zájazdu).
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení
všetkého úsilia alebo v dôsledku nepredvídateľných a neobvyklých okolností.
Obstarávateľ si vyhradzuje po začatí zájazdu právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej
moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.
Ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s
navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu obstarávateľ na základe novej
zmluvy poskytol iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak
obstarávateľ môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej
zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby,
obstarávateľ je povinný tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy pri závažnej zmene dohodnutých podmienok alebo
spôsobe prepravy. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho alebo stravovacieho objektu, za
predpokladu, že je ubytovanie alebo stravovanie poskytnuté v rovnakej alebo vyššej kvalite a obstarávateľ nemohol
vopred túto skutočnosť ovplyvniť; zmena dopravy alebo trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných
operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu s tým, že je zabezpečená bezplatná doprava na pôvodné
miesto; časový harmonogram.
Ak po začatí zájazdu obstarávateľ neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo
zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ho k tomu zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také
opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom
služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, je obstarávateľ povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi
ponúkanými a poskytnutými službami.
Ak služby podľa ods. 5 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je obstarávateľ povinný bezodkladne
vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je obstarávateľ povinný
zabezpečiť objednávateľovi aj dopravu späť na miesto návratu alebo na iné miesto, s ktorým objednávateľ súhlasí
vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a príp. aj stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným typom
dopravného prostriedku, než aký je uvedený v zmluve, je obstarávateľ povinný vrátiť rozdiel ceny v prípade, že
doprava je uskutočnená za nižšie náklady alebo uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava
uskutočnená za vyššie náklady.
Na základe individuálneho želania objednávateľa je obstarávateľ pripravený, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny
podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Ide o zmenu mena účastníka, termínu zájazdu, počtu osôb, nástupného
miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. Obstarávateľ má právo účtovať za každú zmenu objednávateľa paušálny
poplatok 7 EUR/osoba. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej ako 45 dní pred
začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je
povinný zaplatiť obstarávateľovi pokutu v súlade s článkom VIII. Týchto Všeobecných podmienok. Každá zmena musí
byť zrealizovaná písomnou formou a potvrdená predajcom.
VII. Reklamačné konanie
V prípade, že rozsah a kvalita služieb zájazdu sú objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká účastníkovi
zájazdu právo na reklamáciu služieb. Účastník zájazdu je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej
služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu obstarávateľa tak, aby
mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí sa urobiť písomný záznam s
presným označením zájazdu a predmetom reklamácie, ktorý podpíše poverený zástupca obstarávateľa, resp.
dodávateľ služieb a reklamujúci. Záznam vyhotovený v spolupráci s dodávateľom služby alebo zástupcom 

obstarávateľa nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy, ale na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej
službe ho objednávateľ je povinný predložiť obstarávateľovi. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu
namietaných služieb, musí objednávateľ svoju reklamáciu u obstarávateľa uplatniť bezodkladne po návrate,
najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, odo dňa, kedy mali
služby vyčerpať podľa zmluvy, inak mu právo zaniká. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je
obstarávateľ povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. Obstarávateľ
zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Za predmet reklamácie sa
nepovažujú také majetkové škody a ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej
zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti
nevyužije objednané a zaplatené a obstarávateľom zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na
úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení podmienok,
t.j. ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva a tiež ak sa obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a predávajúci na túto
jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom
alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke MH SR (www.mhsr.sk). Na stránke
Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane kontaktov a príslušných
formulárov.
Obstarávateľ nezodpovedá za škody zapríčinené meškaním dopravných prostriedkov na pravidelných linkách
leteckých spoločností, nezodpovedá za meškanie dopravných prostriedkov z dôvodov horšej prejazdnosti ciest a
hraničných prechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne za meškanie z technických a prevádzkových
dôvodov. Obidve strany sa dohodli, že meškanie dopravného prostriedku nezakladá dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté zmluve (napr. pri poruche autobusu), CK hradí cestovné
náklady v rámci územia SR vovýškecestovnéhovlakom2.tr.,resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky.
Obstarávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil on ani jeho dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
účastníkom zájazdu alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VIII. Odstúpenie od zmluvy, zmluvná pokuta
Obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu
porušenia povinností objednávateľa, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté. Písomné oznámenie odstúpenia od
zmluvy s uvedením dôvodov zasiela obstarávateľ na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb: a) bez udania dôvodu;
ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 5 týchto Všeobecných podmienok;
z dôvodov porušenia povinností obstarávateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše
objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil alebo ho na to predajné miesto pošle
doporučenou poštou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na predajné
miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.
Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností obstarávateľom, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej
zmluvy, je obstarávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť obstarávateľovi zmluvné pokuty. Letenky, zakúpené na pravidelných linkách rôznych leteckých spoločností sú službami leteckých spoločností a
odstúpenie od zmluvy, ako aj ostatné náležitosti(zmena mena, zmena termínu, odletové časy, rozsah batožiny atď.)
sa riadia podmienkami každej leteckej spoločnosti, zverejnenými na internetových stránkach jednotlivých leteckých
spoločností. Storno leteniek na pravidelných linkách leteckých spoločností sa riadi výlučne storno podmienkami
jednotlivých leteckých spoločností, verejne prístupnými na internetovej stránke danej spoločnosti. Prvý a posledný
deň leteckého zájazdu je určený na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu v
pobytovom mieste z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností obstarávateľom, ktoré sú určené
zmluvou, alebo ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ
povinný zaplatiť obstarávateľovi za každú prihlásenú a stornovanú osobu zmluvné pokuty (storno poplatky) z vopred
stanovenej celkovej ceny zájazdu nasledovne:
a/ letecké zájazdy :
do 50 dní pred dňom odletu 270 €/osoba
od 49 do 30 dní pred dňom odletu 270 €/osoba+30 % zostávajúcej ceny zájazdu+poistné
od 29 do 20 dní pred dňom odletu 270 €/osoba+50 % zostávajúcej ceny zájazdu+poistné
od 19 do 10 dní pred dňom odletu 270 €/osoba+80 % zostávajúcej ceny zájazdu+poistné
v dobe kratšej ako 10 dní pred dňom odletu a pri nenastúpení na zájazd 100 % ceny zájazdu+poistné
Podmienky predaja leteniek a ich jednotlivé náležitosti sa riadia podmienkami jednotlivých leteckých spoločností a
môžu byť u jednotlivých leteckých spoločností rozdielne
b/ zájazdy autobusovou a individuálnou dopravou:
do 50 dní pred začiatkom zájazdu 30 €/osoba + poistné pri viacdenných zájazdoch a 5 €/osoba pri 1-denných
zájazdoch
od 49 do 30 dní pred začiatkom zájazdu 30 % ceny zájazdu + poistné
od 29 do 20 dní pred začiatkom zájazdu 50 % ceny zájazdu + poistné
od 19 do 10 dní pred začiatkom zájazdu 80 % ceny zájazdu + poistné
v dobe kratšej ako 10 dní pred začiatkom zájazdu a pri nenastúpení na zájazd – 100 % ceny zájazdu + poistné
Zmluvná pokuta nevylučuje právo na náhradu škody, ak škoda spôsobená odstúpením objednávateľa od zmluvy je
vyššia ako dohodnutá pokuta.
Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy.
Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo
nástupu na zájazd.
V prípade odstúpenia od Zmluvy iba niektorých osôb z viacerých uvedených v Zmluve z jednotky ubytovacieho
zariadenia na strane objednávateľa, sa zmluvná pokuta rovná 90% z ceny objednaných služieb bez ohľadu na dátum
odstúpenia, ak nezostanú obsadené a zaplatené všetky základné lôžka príslušnej jednotky ubytovacieho zariadenia.
Obstarávateľ má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ
objednaných služieb. Obstarávateľ je zároveň povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny
zájazdu podľa zrušenej zmluvy.
Cestovné poistenie Súčasťou zakúpenia komplexného cestovného poistenia je aj poistenie pre prípad ,že
objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde z dôvodov ochorenia alebo
iného kvalifikovaného dôvodu. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu  obstarávateľa, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v podmienkach poisťovacej spoločnosti Európskej cestovnej poisťovni. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a obstarávateľovi
neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu, ani stornovať poistné v
prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom.
Povinné zmluvné poistenie zájazdu Cestovná kancelária V.V.I.P. Travel, s.r.o. je poistená pre prípad úpadku podľa
zákona č. 281/2001 Z.z.
IX. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch obstarávateľa sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch,
podmienkach, podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zákona č. 186/2006
Z.z. a v zmysle zmeny a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V ostatnom platia v plnom
rozsahu príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku
obstarávateľa zodpovedajú informáciám známym k 01.01.2018 a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
Všeobecné zmluvné podmienky platia vždy do vydania nových Všeobecných zmluvných podmienok a platnosti
nových Zákonov resp. Nariadení, ktorých účinnosť nastane v priebehu roka 2018. Aktuálne Všeobecné zmluvné
podmienky budú vždy uverejnené na www.vvip.sk. Objednávateľ potvrdzuje, že je splnomocnený podpisom Zmluvy
o obstaraní zájazdu, služieb alebo pobytu a že poskytuje osobné údaje všetkých osôb uvedených v Zmluve s ich
vedomím.
X. Ochrana osobných údajov
Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov (GDPR)
1. Vaše osobné údaje spracovávame, pretože toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie záväzkov plynúcich
pre CK z uzatvorenej zmluvy – nákupu letenky, ubytovania, stravovania, transferov, poistenia, tiež je nevyhnutné pre
účely plnenia právnych povinností CK a taktiež je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov CK (len na účely
priameho marketingu).
Kategórie dotknutých osobných údajov: V rámci činnosti cestovných kancelárii a cestovných agentúr sa budú
spracúvať najmä tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, podpis, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, číslo pasu/občianskeho preukazu, miesto a dátum
vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), IP
adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely),
údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie), údaje o špecifických
požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely
vybavenia poistenej udalosti), údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách
(najmä na účely vernostných programov), fotografia (zamestnancov či klientov na marketingové účely).
V rámci činnosti cestovných kancelárii a cestovných agentúr sa budú spracúvať najmä tieto osobitné kategórie
osobných údajov: zdravotné údaje cestujúcich ako alergie, zdravotné postihnutie či pohybové obmedzenie
nevyhnutné na poskytnutie cestovnej služby cestujúcemu / klientovi – na základe výslovného súhlasu cestujúceho
alebo ako zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu (najmä predpisy o právach cestujúcich v leteckej a
autobusovej doprave), údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti

2. Pretože sú splnené podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov v zmysle čl. Ž odst. 1.Písm. b), c), f)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ( ďalej len “Nariadenie”), nie je pre tieto účely
nevyhnutný Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. 

3. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou pre spracovanie objednávky – prihlášky na zájazd
(zmluvy o obstaraní zájazdu), vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v rozsahu: (titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis). Bez poskytnutia Vašich osobných údajov by
nebolo možné plniť zaväzky a CK by preto služby nemohla vystaviť.
4. Správcom osobných údajov je V.V.I.P. Travel s.r.o., IČO 35772620, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava,
tel.č. +421 238102062, emailová adresa : vvip@vvip.sk ( ďalej len „ správca“).
5. Vaše osobné údaje budú za účelom vystavenia dokladov poskytnuté obchodným partnerom zabezpečujúcim
pre CK:
– prepravu do a z destinácie zájazdu
– prevádzku IT systému
– vybavenie víz zahraničnými partnermi ( pokiaľ bolo vyžiadané)
– ubytovanie
– stravovanie
– cestovné poistenie
– sprievodcovské služby
6. Vaše osobné údaje budú za účelom plnenia právnych povinností CK poskytnuté obchodným partnerom
zabezpečujúcich pre CK vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a povinné poistenie proti úpadku.
7. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo pasu budú uložené u
správcu 10 rokov.
8. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje
spracované, a pokiaľ sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledujúcim informáciám:
a) účely spracovania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
d) plánovaná doba, v ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá použité k stanoveniu tejto doby;
e) právo na opravu, vymazanie, alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, resp. právo vzniesť námietku
proti tomuto spracovaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
9. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných
osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

10. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je uvedený
jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli poskytnuté alebo inak spracované;
b) vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketing; c) osobné údaje budú spracované protiprávne;
d) k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na správcu.
11. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov
v prípade, že:
a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol správnosť osobných
údajov overiť;
b) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania Vašich osobných údajov požiadate o obmedzenie ich
použitia;
c) správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete za účelom určenia, výkonu
alebo obhajobu právnych nárokov.
Pokiaľ bude spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia spracované len s Vašim
súhlasom, alebo z dôvodu určenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej
alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého záujmu únie alebo niektorého členského štátu. Správca je povinný
upozorniť Vás na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.
12. Poúčame Vás o tom, že správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje
sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania všetkých údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov
kde sa to ukáže ako nemožné lebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás bude informovať o týchto príjemcoch
pokiaľ to bude požadovať.
13. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby Vám poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré
ste mu poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a že máte právo poskytnúť tieto
údaje inému správcovi.
14. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných
údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ túto námietku vznesiete, nebudú už osobné údaje pre tieto účely
spracovávané.
15. Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené, a to tak technickými, ako aj organizačnými opatreniami správcu.
Poúčame Vás o tom, že ak napriek tomu dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov s vysokým rizikom
pre práva a slobody fyzických osôb, správca Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámi. To neplatí v
prípade, že:
a) správca zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité pri osobných
údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také, ktoré činia tieto údaje nezrozumiteľnými
pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie;
b) správca prijme následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody subjektov údajov sa už
pravdepodobne neprejavia;
c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie (v takom prípade budú subjekty údajov informovaní pomocou verejného
oznámenia alebo podobným opatrením);
d) rozhodol tak dozorný úrad.