Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde cestovnej kancelárie V.V.I.P. Travel
PREDZMLUVNÝ FORMULÁR

Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“). Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť: V.V.I.P. Travel, s.r.o., cestovná kancelária (ďalej len „CK“) Sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35772620, IČ DPH: SK2020275268 zápis v Obchod. registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 19643/B, mob.: 0905 729295, e-mail: vvip@vvip.sk, je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku. Okrem toho ako CK sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku.

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

 • cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,
 • CK nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
 • cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
 • cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi, ▪ cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si CK vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
 • cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak CK zruší zájazd pre začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
 • cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,
 • cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
 • ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je CK povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a CK nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
 • cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,
 • CK je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
 • ak sa CK dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
 • ak sa CK dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho. CK uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
  Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487 (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“).
 • cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie, ▪ meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: V.V.I.P. Travel, s.r.o.
 • adresa zodpovedného zástupcu / sídlo subjektu: Cukrová 14, 811 08Bratislava, Slovenská republika elektronická adresa: vvip@vvip.sk telefónne číslo počas otváracích hodín našej cestovnej kancelárie: +421 905 729295 mimo otváracích hodín a telefónne číslo pre núdzové situácie: +421 905 729295
 • realizácia dopravy pri zájazdoch je podmienená minimálnym počtom účastníkov 30 osôb (15 osôb pri leteckých poznávacích zájazdoch). Cestujúci musí byť písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde zo strany CK z dôvodu nedosiahnutia min. počtu cestujúcich najneskôr 20 dní pred zájazdom.
 • o predpokladaných časoch odchodu/odletu a návratu, miestach a trvaní zastávok budete informovaní v odovzdaných pokynoch k zájazdu.