Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov (GDPR)
Cestovná kancelária V.V.I.P. Travel

1. Vaše osobné údaje spracovávame, pretože toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie záväzkov plynúcich pre CK z uzatvorenej zmluvy – nákupu letenky, ubytovania, stravovania, transferov, poistenia, tiež je nevyhnutné pre účely plnenia právnych povinností CK a taktiež je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov CK (len na účely priameho marketingu).

Kategórie dotknutých osobných údajov: V rámci činnosti cestovných kancelárii a cestovných agentúr sa budú spracúvať najmä tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, číslo pasu/občianskeho preukazu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti), údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov), fotografia (zamestnancov či klientov na marketingové účely).
V rámci činnosti cestovných kancelárii a cestovných agentúr sa budú spracúvať najmä tieto osobitné kategórie osobných údajov: zdravotné údaje cestujúcich ako alergie, zdravotné postihnutie či pohybové obmedzenie nevyhnutné na poskytnutie cestovnej služby cestujúcemu / klientovi – na základe výslovného súhlasu cestujúceho alebo ako zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu (najmä predpisy o právach cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave), údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti

2. Pretože sú splnené podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov v zmysle čl. Ž odst. 1.Písm. b), c), f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ( ďalej len “Nariadenie”), nie je pre tieto účely nevyhnutný Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

3. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou pre spracovanie objednávky – prihlášky na zájazd (zmluvy o obstaraní zájazdu), vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis). Bez poskytnutia Vašich osobných údajov by nebolo možné plniť zaväzky a CK by preto služby nemohla vystaviť.

4. Správcom osobných údajov je V.V.I.P. Travel s.r.o., IČO 35772620, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava, tel.č. +421 238102062, emailová adresa : vvip@vvip.sk ( ďalej len „ správca“).

5. Vaše osobné údaje budú za účelom vystavenia dokladov poskytnuté obchodným partnerom zabezpečujúcim pre CK:
– prepravu do a z destinácie zájazdu
– prevádzku IT systému
– vybavenie víz zahraničnými partnermi ( pokiaľ bolo vyžiadané)
– ubytovanie
– stravovanie
– cestovné poistenie
– sprievodcovské služby
6. Vaše osobné údaje budú za účelom plnenia právnych povinností CK poskytnuté obchodným partnerom zabezpečujúcich pre CK vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a povinné poistenie proti úpadku.

7. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo pasu budú uložené u správcu 10 rokov.

8. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracované, a pokiaľ sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a nasledujúcim informáciám:
a) účely spracovania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
d) plánovaná doba, v ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá použité k stanoveniu tejto doby;
e) právo na opravu, vymazanie, alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, resp. právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
9. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

10. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je uvedený jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli poskytnuté alebo inak spracované;
b) vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketing;
c) osobné údaje budú spracované protiprávne;
d) k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na správcu.

11. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že:
a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol správnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania Vašich osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia;
c) správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete za účelom určenia, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov.
Pokiaľ bude spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia spracované len s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého záujmu únie alebo niektorého členského štátu. Správca je povinný upozorniť Vás na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.
12. Poúčame Vás o tom, že správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania všetkých údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov kde sa to ukáže ako nemožné lebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás bude informovať o týchto príjemcoch pokiaľ to bude požadovať.

13. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby Vám poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste mu poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a že máte právo poskytnúť tieto údaje inému správcovi.

14. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ túto námietku vznesiete, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

15. Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené, a to tak technickými, ako aj organizačnými opatreniami správcu. Poúčame Vás o tom, že ak napriek tomu dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov s vysokým rizikom pre práva a slobody fyzických osôb, správca Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámi. To neplatí v prípade, že:
a) správca zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také, ktoré činia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie;
b) správca prijme následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody subjektov údajov sa už pravdepodobne neprejavia;
c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie (v takom prípade budú subjekty údajov informovaní pomocou verejného oznámenia alebo podobným opatrením);
d) rozhodol tak dozorný úrad.